Voldgift

Hvad er det?

Der er her tale om et velkendt produkt, hvor parterne overlader tvisten til en eller flere tredjemænd (normalt én eller tre) til endelig afgørelse. Hvis en part ønsker det, skrives der en voldgiftskendelse.
Området er lovreguleret ved lov nr. 553/2005 om voldgift.

Hvordan foregår det?

Konflikten kan være forudset i en kontrakt mellem parterne, som i givet fald må  respekteres fx med hensyn til antal dommere, og hvem der skal udpege opmanden. Hvis parterne er enige, kan anden fremgangsmåde vælges. Det skal dreje sig om en sag, som parterne har fri rådighed over.
Forhandlingen  er ikke offentlig.
Der afgives normalt forklaring af parter og evt. vidner. Sagen procederes.

Hvornår bruges voldgift typisk?

Når det er kontaktmæssigt vedtaget i forvejen mellem parterne, at det skal ske, eller når parterne ønsker ikke-offentlig behandling af sagen, typisk med to partsudpegede voldgiftsmænd og en jurist som opmand.

Fremgangsmåde og betaling

Vores administration - telefon 8612 0277 -  hjælper med oplysninger og den praktiske gennemførelse af processen.
Udgiften er baseret på en timeløn på kr. 1.800,00 + moms + positive udlæg.
Konsultation og vejledning (max 1 time) er gratis.
Voldgiftsretten fastsætter selv  omkostningerne ved voldgiftssagens behandling og affattelse af kendelse.
Såfremt der ikke medvirker advokater, der indestår for omkostninger, vil der normalt blive forlangt sikkerhedsstillelse.