Ansvar

Alle advokater er som medlemmer af  Det danske Advokatsamfund underlagt Advokatsamfundets regler.
En eventuel  tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved danske domstole.

Vi er ansvarlige for vor bistand efter dansk rets almindelige regler.
Vort ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, good-will eller andre former for indirekte tab.